Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại một số khu vực phía Đông Nam

Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại một số khu vực phía Đông Nam Theo đó, căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng, … Continue reading Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại một số khu vực phía Đông Nam